ios-telephone facebook google instagram linkedin pinterest twitter vimeo youtube

Alternativ til 10. og 11. klasse

Vi har ambitioner på de unges vegne!

Vi arbejder med elevens nærmeste udviklingszone ud fra de individuelle forudsætninger og med afsæt i vores viden om mennesker med autismeprofil eller lignende udfordringer.

Vores erfaring med målgruppen er, at elever med autisme ofte har dårlige erfaringer med at gå i skole, og at deres sociale udvikling ikke har fulgt deres jævnaldrende.

Ved at identificere og minimerer de barrierer, eleven oplever, kan vi sammen med den unge finde nye veje til at deltage i skoleaktiviteter. På den måde får den unge en ny mulighed for selvstændigt at bruge sine kompetencer i praksis og få et billede af, hvilken uddannelsesretning der skal vælges efter 9. eller 10. skoleår.

Vi arbejder med elevens sociale kompetencer og på at give eleven en erfaring i, hvordan han/hun kan være i sociale sammenhænge uden at blive for udtrættet eller belastet.

Vi kan levere individuelt tilrettelagte forløb målrettet eleven med autismeprofil eller lignende udfordringer, som har oplevet, at de er gået i stå og har svært ved at se sig selv i folkeskolen eller på en efterskole.

Fokuspunkter

 • Fremmøde
 • Motivation for at modtage læring
 • Udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer
 • Selvindsigt
 • Identificering af barrierer og disses indvirkning på skoleparathed

 

Step 1

 • Træningen foregår 10 – 25 timer pr. uge med gradvis øgning i tid
 • Sociale aktiviteter
 • Opkvalificering af konkrete faglige færdigheder, som fx manglende stave-, læse-, skrive- eller regnefærdigheder
 • Fokus på at kunne tage imod en opgave, kunne følge en instruktion, overholde afleveringsfrister
 • Opkvalificering af personlige og sociale kompetencer, der har betydning for at kunne begå sig på en skole, fx i forhold til almindelige sociale omgangsformer, kommunikative kompetencer, at kunne samarbejde, konflikthåndtering, personlig fremtræden, hygiejne samt stress-håndtering.

 

Step 2

 • Udvikling af sociale, personlige, faglige kompetencer
 • Arbejde med indsigt i egne reaktionsmønstre og i funktionsnedsættelsens betydning for ens liv
 • Strategier til bedre at kunne mestre kravene i skolen

 

Step 3

 • Identificere uddannelsesretning og søge optag
 • Overlevering til skolen og evt. støttepersoner

 

Step 4

 • Evt. efterværn på 3 måneder

Har du spørgsmål eller lyst til at komme på besøg i Aarhus?

Send mail