Om Special Minds

Værdiregelsæt og antimobbestrategi for Special Minds

Værdiregelsæt

Dato: 28/6 204

Værdiregelsættet for Special Minds er udarbejdet den 28-06 2024 og bliver årligt revideret for at sikre løbende udvikling og fokus.

Vision:

Special Minds – i Kolding, Silkeborg, Aarhus, og Aalborg – har en vision om at skabe de bedst mulige rammer for trivsel og dermed faglig, personlig og social udvikling for en autismemålgruppe, som har vanskeligt ved at passe ind i ordinære tilbud.

Kerneværdier:

I Special Minds har vi fire grundlæggende værdier, der udgør grundstenen i vores arbejde og afspejler sig i vores handlinger. Det er værdier, som vi har tilfælles med Den Sociale Udviklingsfond (SUF), som vi er en del af.

Rummelighed overfor forskellighed giver styrke og udfordrer vores nysgerrighed på både os selv og andre. Samtidig har rummelighed en helt særlig dimension overfor de unge, som ofte ikke har fået fodfæste i inkluderende fællesskaber.

Nærhed betyder, at vi er nærværende, tydelige i kommunikationen og til stede i relationen til hinanden, til de unge og voksne i forløb og til samarbejdspartnere.

Faglighed tager afsæt i, at vi alle skal være særligt troværdige og dygtige til vores arbejde, og denne dygtighed bygger på faglig relevant uddannelse og efteruddannelse samt supervision.

Udvikling handler om, at vi altid er nysgerrige på, om tingene kan gøres bedre eller på en helt anden måde for at skabe større værdi for først og fremmest dem, som er i forløb hos os – sekundært for samfundet og for os selv.

Se også vores værdigrundlag beskrevet her: specialminds.dk/vaerdigrundlag/

 

Kerneværdier i praksis

I det følgende beskriver vi, hvordan vores fire værdier har fodfæste i praksis.

Rummelighed
De unge møder ind til en hverdag, hvor de oplever, at der er plads dem uanset, hvordan de har det mentalt. Der er altid invitationer til små og store fællesskaber og aktiviteter, som man kan bevæge sig ind og ud af – og når der er dage eller perioder, hvor der er behov for at kunne trække sig og være i eget selskab, er der rum og forståelse for det. Vi gør meget ud af – i ord og handling – at skabe en divers ramme, hvor alle føler sig velkomne og inkluderede uanset køn, handicap, religiøs overbevisning osv. Alle, lige fra ledelse til ansatte og elever har ansvar for og er engageret i udviklingen af de rummelige rammer. Ligeledes arbejder vi målrettet med, at den rummelige tænkning også bliver synlig for forældre; at vi hjælper dem til et rummeligt perspektiv på deres børn, hvor de slipper høje forventninger, men i stedet får blik for succesen i, at deres børn lykkes med små skridt og indfrielse af delmål.

Nærhed
Vi har fysiske rammer, der inviterer til nærhed i form af indretninger, hvor det både er muligt at sætte sig i mindre afgrænsede rum. Ledelse og ansatte har en høj bevidsthed om, at de er kulturbærende i forhold til at skabe sociale møder, undervisning osv. kendetegnet ved nærhed og tilgængelighed. For vores målgruppe kan der være udfordringer forbundet med at være til stede i nærværende relationer. Vi arbejder med at give dem en forståelse for, hvordan de kan bidrage til og tør være i nærvær til trods for barrierer – at fx den blotte tilstedeværelse er fin, og der ikke er krav om at skulle kunne bidrage på en bestemt måde.

Faglighed
Undervisere hos Special Minds har stor autismefaglig viden, og vi er konstant optaget af kompetenceudvikling i form af efter- og videreuddannelse, som styrkelse af fagligheden. Vi møder elever individuelt, nysgerrigt og fordomsfrit for at finde de bedste læringsveje. Motivation og meningsdannelse er nøgleord i undervisningen, da vækkelsen af den enkelte elevs motivation og oplevelse af mening er afgørende for læring. Eleverne trænes i autonomi og selvbestemmelse for dermed at opnå ansvar for egen læring. Vi har et tæt samarbejde med virksomheder, idet løbende praktik giver eleverne afklaring om uddannelses- og jobvej og dermed også mening til undervisningen.

Udvikling
Vi har en udviklingsorienteret kultur, hvor vi stiller os selvkritisk i forhold til metoder, læringsrum osv. Ledelsen sørger for, at der er kapacitet til at tænke i og skabe udvikling. Vi prioriterer faglig sparring og ekstern supervision for den enkelte ansatte og for gruppen af ansatte. Som underviser skal man være en dygtig detektiv, evne at se ”window of opportunities”, hvor man øjner den udviklingssprække hos den enkelte elev, som ikke nødvendigvis er synlig. Vi motiverer den enkelte elev til faglig, personlig og social udvikling uanset udgangspunkt. Tilsvarende understøtter vi forældre med et nyt ressourceorienteret perspektiv på deres barn, hvor de opmuntres til at se barnets udvikling på en ny måde, fri af fortidens nederlag.

Overholdelse og forankring
Vi har et fokus på, at værdiregelsættet skal være kendte for alle i Special Minds, elever, forældre og pårørende. Ved introduktion af nye elever, forældre og ansatte bliver værdiregelsættet således i mundtlig form præsenteret, og vi fortæller, hvordan vi bruger det i en daglig praksis.

Værdiregelsættet er noget, som vi løbende taler om på møder, ved fælles og individuel faglig sparring, supervision osv. For elever er værdiregelsættet en levende del af uddannelsesmiljøet, og værdierne er bl.a. forankret i elevrådets arbejde.

Special Minds er som selvejende organisation sat i verden med et klart defineret formål og værdigrundlag. Derfor er det vigtigt, at såvel ansatte som elever og forældre på et overordnet plan kan se sig selv i vores værdigrundlag. I og med, at vi er et tilbud, som elever, forældre og kommuner vælger til, har vi også en positiv forventning om, at alle – fra hvert sit udgangspunkt – køber ind på vores værdigrundlag og regelsæt.

Hvis vi har en ansat, som arbejder i strid med vores værdiregelsæt, vil der blive lavet interventioner med nærmeste afdelingsleder, hvor det vil blive præciseret, at tilslutning til værdiregelsættet er en forudsætning for at arbejde hos Special Minds.

I perioder kan der være enkelte elever, som har vanskeligt ved at efterleve værdiregelsættet, fx en elev, som på grund af mentalt pres ikke kan udvise rummelighed. I en sådan periode intensiverer vi arbejdet med den pågældende elev, og inddrager forældre, hvis det vurderes relevant. Gennem ressourceorienterede samtaler støtter vi eleven i at genfinde egen balance, og vi bidrager med spejlinger af, hvordan den personlige fremtoning virker på andre.

Antimobbestrategi

Dato: 01-06-2024

Antimobbestrategien er gældende fra 01-06-2024. Den revideres hvert år pr. 1.2.

Formål

Formålet med antimobbestrategien er at understøtte værdiregelsættet og sikre, at vi har strategier og handleplaner, som befordrer konstruktiv forandring for både offer og mobber(e), når der opstår noget, der kan opleves som mobning.

Målsætninger

Vi har fem målsætninger for antimobbestrategien:

1.         skabe synlighed og transparens om vores indsats for et sundt og givende uddannelsesmiljø

2.         sikre, at vores værdiregelsæt har de bedste forudsætninger for at fungere

3.         sikre, at vi har et beredskab, hvis mobning skulle finde sted

4.         at medarbejdere oplever en arbejdsplads med høj trivsel

5.         at elever, der har været i forløb hos Special Minds, opnår en erfaring med et uddannelsesfællesskab båret af tryghed, tillid og åbenhed.

Sådan definerer vi mobning og digital mobning

Mobning udspringer af en utryg kultur, hvor nogle systematisk bliver udstødt og nedgjort. Mobning kan finde sted på både individ- og gruppeniveau. Ved mobning er der som oftest flere involverede end blot mobber og offer. Der er også tilskuere, der mere eller mindre bevidst, ser til og accepterer, at mobningen finder sted.

Digital mobning består af de samme mekanismer, som den mobning, der finder sted i det fysiske fællesskab. Den digitale mobber udstøder og nedgør offeret på tilsvarende vis, og digitalt sker det fx ved eksklusion af enkelte eller flere fra sociale grupper, nedgørende og intolerant sprogbrug osv.

Sådan forebygger vi mobning

Når vi udlever vores værdiregelsæt – og sikrer at det er levende i hverdagen – er der ikke grobund for mobning. Individuelt og i fællesskaber arbejder vi med at skabe rammer, hvor alle oplever tryghed, tillid og åbenhed. I opbyggelsen af tilhørsforhold og fællesskaber benytter vi såkaldt soft empowerment. Vores fysiske rammer er kendetegnet ved tilstedeværelse og nærvær. Ansatte sidder i pauser og under frokosten sammen med eleverne, og på den måde skaber vi en samhørighedsfølelse og en ligeværdighed, der fremmer trivsel og en sund kultur.

I undervisningen og det pædagogiske rum arbejder vi med at sikre trivsel gennem bl.a. psykoedukation og trivsels- og udviklingssamtaler. Såvel ansatte som elever arrangerer sociale aktiviteter, der er åbne for alle, og som fremmer fællesskaber.

Vi har i undervisningen og fællesskabet fokus på, at det værdiregelsæt, som vi udlever i praksis, også er det værdiregelsæt, som eleverne navigerer efter i den digitale verden. Vi taler med eleverne om digital adfærd, og hvordan man også i dette rum inviterer til rummelighed, nysgerrighed og åbenhed.

Elevernes undervisningsmiljørepræsentant har en central rolle i det forebyggende arbejde med at sikre trivsel og sundt arbejdsmiljø for alle.

Indgriben og genoprettelse ved evt. mobning

Handleplan

Oplever vi mobning eller digital mobning inddrager vi de pågældende – både mobber, offer og ’tilskuere’ – hvor vi afdækker problemet og gennem løbende dialog og intervention hjælper til ændret adfærd. Der vil være brug for hurtig handling, så ubehaget og nedgørelsen ikke får lov at bo længe i offeret.  Konkret betyder det, at vi vil gå i dialog med de involverede parter, typisk er det elevernes kontaktpersoner, som forestår den del.

  • Ved elever under 18 år inddrager vi forældrene, så de kan medvirke og støtte op om at skabe den ønskede forandring.
  • Der vil over en længere periode være hyppige samtaler med de involverede elever og forældre.

Temaet mobning og god adfærd på sociale medier og digitale platforme er en fast del af kontaktlærernes trivsels- og udviklingssamtaler hver 14 dag. Afhængig af mobningens karakter inddrager vi relevant internt eller eksternt fagpersonale. Det kan være myndighedspersoner, fx elevens sagsbehandler, psykolog osv.

  • Ved særlige tilfælde kan en underretning være nødvendig.
  • Oplever vi og/eller eleverne, at der er tendens til noget, der kan forstås som en mobbekultur, Inddrager vi elevrådet og undervisningsmiljørepræsentanten og får dem aktivt til at arbejde med på at genskabe et miljø, der afspejler værdiregelsættet.

Kontakt en afdeling nær dig og hør nærmere

Lars Raun portræt

Aarhus

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Lars Raun

Afdelingsleder

Tlf. 26 32 82 10

Mail: lars@specialminds.dk

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Sidsel Birk portæt

Silkeborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Sidsel Freja Sindal Birk

Afdelingsleder

Tlf. 51 54 49 37

 Mail: sif@specialminds.dk

Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

Laila Fiil portræt

Kolding

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Laila Fiil

Afdelingsleder

Tlf. 28 79 60 41

Mail: lafi@specialminds.dk

Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

Ditte Stern Bach portræt

Aalborg

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt

Ditte Stern Bach

Afdelingsleder

Tlf. 30 84 46 27

Mail: dsb@specialminds.dk

Sofiendalsvej 11
9200 Aalborg

Kamille Ebbe portræt

Special Minds IT

Vores IT virksomhed

Kontakt

Lisette Vilslev

Salgs- og marketingschef

Tlf. 61 70 30 65

Mail: lisv@specialminds.dk